นายจิโรจ พนาจรัส

นายจิโรจ พนาจรัส

กรรมการจัดการ


MR. JIROD PANACHARAS

DIRECTOR
MEMBER OF THE CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE
MEMBER OF MANAGEMENT COMMITTEE


 

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท MS (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ประกาศนียบัตร

  • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /กรรมการจัดการ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
  • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์
  • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย
  • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์