นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการจัดการ


 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี เอกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 127/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors Class 30/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
  • 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส
  • 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. จีเอสเอ เอเชีย คาร์โก (เมียนม่า)
  • 2552 – ปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล
  • 2551  – ปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก
  • 2550 – ปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทอื่น