นายสุชาติ ธนาสุนทรารัตน์

นายสุชาติ ธนาสุนทรารัตน์

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง


 

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการฝึกอบรม

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

  • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
    • 2552 – ปัจจุบัน    กรรมการบริหาร / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
  • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทอื่น