คณะกรรมการบริษัท

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

 
ประวัติการศึกษา

รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกบริหารจัดการองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

นายวิภูธา ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชย์นาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางดรุณี รักพงษ์พิบูล กรรมการ/เลขานุการบริษัท

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการ

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท MS (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ