คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท MS (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ