คณะกรรมการจัดการ

นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการจัดการ

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางดรุณี รักพงษ์พิบูล กรรมการจัดการ

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการจัดการ

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ