คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)