คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธนัท ตาตะยานนท์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นายสุชาติ ธนาสุนทรารัตน์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย