นายทิพย์ ดาลาล

นายทิพย์ ดาลาล

กรรมการการลงทุน

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชย์นาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 228/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 124/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (วตท.25) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน   กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
  • 2561  – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง พีทีอี แอลทีดี
  • 2559 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค
  • 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์
  • 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ทริพเพิลไอ อินเตอร์เนชั่นเนล พีทีอี แอลทีดี
  • 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์
  • 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส
  • 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน
  • 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. เอ็กเซล แอร์
  • 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล
  • 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ซีดับบลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์
  • 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. จีเอสเอ เอเชีย คาร์โก (เมียนม่า)
  • 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)
  • 2553 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)
  • 2551  – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก
  • 2550 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส
  • 2547 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์
  • 2539 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์
  • 2557 – 2561    กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
  • 2559 – 2561   กรรมการ บจก. เอสเคเอส เทอร์มินอล
  • 2555 – 2561   กรรมการ บจก. เอส เค เอส แอสเซท พลัส
  • 2553 – 2561   กรรมการ บจก. เอส เค เอส พร็อพเพอร์ตี้