ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก ทั้งในรูปแบบPort-to-Port และ Door-to-Door รวมถึงบริการด้านพิธีการศุลกากรและงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้าผู้นำเข้าและส่งออกโดยตรง  บริษัทฯ มีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้วโลกจึงสามารถให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ครอบคลุมทุกเมืองทั่วโลก

ติดต่อเรา
628 ชั้น 3 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 8700
โทรสาร: 0 2681 8701