เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (SET : ANI)

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent หรือ Cargo GSA (“GSA”)) ให้แก่สายการบินชั้นนำกว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศและเขตบริหารพิเศษทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ติดต่อเรา
628 ชั้น 6 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 2681-3149-50

E-mail: info@anicargo.com

Website: www.anicargo.com