เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส

บริษัท เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องในส่วนของภาคพื้นในท่าอากาศยาน (Airport Warehouse Operator & Ground Handling Service Provider) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยให้บริการขนสินค้าขึ้นลงเครื่องบิน บริการคัดแยกสินค้า และบริการที่เกี่ยวเนื่องในส่วนของภาคพื้นในท่าอากาศยาน


To trace your shipment status in Asia Ground Service (DMK).

ติดต่อเรา
สำนักงานใหญ่ 628 ชั้น 6 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2504 3821-23
โทรสาร: 0 2504 3525
DMK International Cargo Terminal:
Cargo Terminal 1, 222 Vibhavadi Rangsit Rd, Sanambin,
Don Mueang, Bangkok 10210
Tel: +66 2504-3821-23 Fax: +66 2504-3525