ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจของบริษัท

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 628 อาคารทริพเพิล ไอ ชั้นที่ 3 ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท

0107560000095

ทุนจดทะเบียน

383,663,472.00  บาท

ทุนชำระแล้ว

320,419,556.50 บาท

โทรศัพท์

+66 2681 8700

โทรสาร

+66 2681 8701

เว็บไซต์

บริษัทย่อยในเครือทริพเพิล ไอ

 • บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (TAX)
 • บริษัท ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก จำกัด (TAC)
 • บริษัท เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส จำกัด (AGS)
 • บริษัท ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จำกัด (TMA)
 • บริษัท ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน จำกัด (TSC)
 • บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด (HLM)
 • บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (DGP)
 • บริษัท ทริพเพิล ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี แอลทีดี (TIL)
 • บริษัท ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์ จำกัด (CBC)

บริษัทการร่วมค้า

 • บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ANI)
 • บริษัท ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์ จำกัด (HTM)
 • บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ พีทีอี แอลทีดี (HLM-SG)
 • บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง พีทีอี แอลทีดี (DGPS)
 • บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL)

บริษัทร่วม

 • บริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด (CKT)
 • บริษัท เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ECU)
 • บริษัท แกเล็คซี่ เวนเจอร์ส จำกัด (GV)
 • บริษัท เมคเซนต์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (MAKESEND)

Corporate Video