ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์

บริษัท ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัทร่วมค้าของ บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าภาคพื้นดินสำหรับสินค้าอันตรายในประเทศ ด้วยรถบรรทุกหลายแบบขึ้นกับประเภทและปริมาณการขนส่งของลูกค้าแต่ละราย  โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานภายใต้การให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย (Safety Excellence and Responsible Care®)

ติดต่อเรา
628 ชั้น 4 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 8000
โทรสาร: 0 2681 8999