... the RIGHT solution, the RIGHT partner ...

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท เป็นกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำของไทยที่ให้บริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก รวมถึงการให้บริการด้านคลังสินค้า การกระจายสินค้า และบริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมากว่า 25 ปี โดยมีกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของธุรกิจโลจิสติกส์

วิสัยทัศน์

“บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้วยประสบการณ์และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

– ส่งมอบบริการและทางเลือกด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสม และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและคู่ค้า (The Right Solution)

– เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า โดยเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน (The Right Partner)

– ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสังคม (Corporate Governance)

ค่านิยมร่วม

integration

เราเชื่อมั่นในพลังที่ได้จากการประสานจุดแข็งและการเชื่อมโยงศักยภาพทั้งภายในองค์กร และระหว่างองค์กรกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน

innovation

เราส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พร้อมมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม
ด้านการบริการโลจิสติกส์รวมถึงใส่ใจในการพัฒนาตนเอง
และเห็นคุณค่าแห่งการเรียนรู้เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงาน
และสร้างความต่างที่โดดเด่นให้แก่องค์กร

intimacy

เรามุ่งเน้นให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับการบริการด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมและดีที่สุด
อันเกิดจากความใส่ใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า/คู่ค้า  พร้อม ๆ ไปกับ
การสร้างความไว้วางใจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์
ซึ่งจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืน

OUR VALUES

integration

We believe that the power of collaboration and synergy of potentialities among all intra and inter-organizational elements are driven to build the corporate competitive strengths and core competencies towards mutual successes and sustainable growth.

innovation

We believe that the power of thoughts, endless learning and creativities are initiated to enhance the exceptional standards of service levels with continuous improvements towards being the innovative organization that provides the excellent services with genuine corporate differentiation.

intimacy

We believe that the power of relationship and partnership are entrusted to shape the valuable aspects of service excellence and supreme level of customers and partners’ satisfactions underpinning the baselines on trust, honesty and responsibility towards being the most preferred organization in the heart of customers and partners forever.


บริการของเรา

การขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT BUSINESS)

  • การรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Wholesale Air Freight Forwarder)
  • ตัวแทนการขายระวางสินค้าให้แก่สายการบิน General Sales Agent (GSA) for airlines
  • การบริการด้านคลังสินค้าและบริการอื่น ๆ ในส่วนภาคพื้นในท่าอากาศยาน (Airport Cargo Terminal)

การขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก
(SEA FREIGHT & INLAND TRANSPORT BUSINESS)

  • ตัวแทนสายเรือ (Shipping Line Agencies)
  • การรับการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Worldwide LCL -Less Than Container Load Service)
  • การบริการขนส่งสินค้าทางบกในระบบคอนเทนเนอร์ (Inland Container Transport)

การบริหารจัดการโลจิสติกส์
(LOGISTICS MANAGEMENT BUSINESS)

  • การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Freight Forwarding Service)
  • การให้บริการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า (Warehouse and Distribution Service)

บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย
(CHEMICAL & SPECIALTY LOGISTICS)

  • บริการโลจิสติกส์สำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย (Hazardous and Dangerous Goods Logistics Integrator)
  • บริการบรรจุภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่องสำหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Packaging Solution Provider)

Corporate Video