ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์

บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

เป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบบูรณาการครบวงจร (Integrated logistics service provider) สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับเรื่องการควบคุมการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ   โดยกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการการขนส่งทั้งในแบบจากโรงงานถึงโรงงาน (Door to Door) และจากเมืองท่าถึงเมืองท่า (Port to Port) สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ (B2B) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเป็นตัวแทนในการจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศและทางทะเล ติดต่อกับตัวแทนผู้รับสินค้าปลายทาง ดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร ให้บริการรับขนส่งสินค้าภายในประเทศ บริการด้านการบรรจุภัณฑ์ ให้เช่าคลังสินค้า ให้บริการบริหารสินค้าคงคลัง และกระจายสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

คลังสินค้าของทางบริษัทฯ เป็นคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่โครงการ TPARK บางนา บนถนนบางนา-ตราด กม. 39 จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยมีพื้นที่ให้บริการกว่า 20,000 ตารางเมตร

ติดต่อเรา
628 ชั้น 4 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681 8000
โทรสาร: 0 2681 8999