ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน

บริษัท ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน จำกัด

เป็นผู้ให้บริการด้านคลังสินค้า และการกระจายสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain Management) การบริการของทางบริษัทประกอบด้วยบริการการขนส่งสินค้าในประเทศทั้งการรับสินค้าจากโรงงาน ท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน เพื่อนำส่งหรือจัดเก็บเข้าคลังสินค้า บริการคลังสินค้าให้เช่า และบริการบริหารสินค้าคงคลัง ไปถึงการกระจายสินค้าภายในประเทศให้แก่ลูกค้า โดยมีคลังสินค้าเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าบนถนนพระราม 3 และบางนา กม.19

ติดต่อเรา
628 ชั้น 7 อาคารทริพเพิล ไอ ซอยกลับชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2681-3722-5
โทรสาร: 0 2681 3110