นายธนัท ตาตะยานนท์

นายธนัท ตาตะยานนท์

กรรมการการลงทุน

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 240/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 127/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่น 9 สภาหอการค้าไทย ประจำปี 2558
 • หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (Brain) รุ่น 1 สภาอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2560
 • หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 2 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
  • 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)
  • 2550 – ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทอื่น