นายจิโรจ พนาจรัส

นายจิโรจ พนาจรัส

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี


 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MS (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 34/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น 8

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของบมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน       กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
  • 2561 – ปัจจุบัน       กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน
  • 2557 – ปัจจุบัน       กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์
  • 2553 – ปัจจุบัน       กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)
  • 2551 – ปัจจุบัน       กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์