นายวิภูธา ตระกูลฮุน

นายวิภูธา ตระกูลฮุน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 120/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • 2559 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์
  • 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล จำกัด
  • 2554 – 2556     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
  • 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน
  • 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ที่ปรึกษา ไอแฟค
  • 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ครีเอทีฟ พาวเวอร์
  • 2556 – 2556     ประธานกรรมการ บริษัท บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
 • การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ