นายวิรัช นอบน้อมธรรม

นายวิรัช นอบน้อมธรรม

กรรมการจัดการ

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชย์นาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 213/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2561 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Anti-Bribery and Anti-Corruption (UK and Europe) 2561 Thomson Reuters Compliance Learning (online learning)
 • หลักสูตร General Data Safety Protection (UK and Europe) 2561 Thomson Reuters Compliance (online learning)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
   ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
  • 2559 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค
  • 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ครอส บอร์เดอร์ เคอเรียร์
  • 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ทริพเพิลไอ อินเตอร์เนชั่นเนล พีทีอี แอลทีดี
  • 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. เอเชีย กราวด์ เซอร์วิส
  • 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน
  • 2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล
  • 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)
  • 2551  – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ เอเชีย คาร์โก
  • 2550 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส
  • 2548 – ปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย)
  • 2547 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์
  • 2539 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์
  • 2557 – 2561   กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ จีเอสเอ คาร์โก
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทอื่น