นายอภิชาติ จีระพันธุ์

นายอภิชาติ จีระพันธุ์

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงสุด สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
   กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • 2561 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะกรรมการ
   บรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. นำ้มันพืชไทย
  • 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
  • 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สายการบินนกแอร์
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
  • 2552 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. เอซี เวิร์ลไวด์
  • 2541  – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ท็อป เพอร์ฟอร์มมิ่ง คอร์ปอเรชั่น
  • 2534 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์
  • 2557 – 2561   กรรมการ บจก. คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์
  • 2545 – 2561   กรรมการ บจก. สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส
 • การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ
  • 2561 – ปัจจุบัน    ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา