นายอภิชาติ จีระพันธุ์

นายอภิชาติ จีระพันธุ์

กรรมการตรวจสอบ


 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงสุด สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่น 18/2557
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร
 • Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน       กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • 2561 – ปัจจุบัน       กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. น้ำมันพืชไทย
  • 2558 – ปัจจุบัน       กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
  • 2557 – ปัจจุบัน       กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล
  • 2556 – 2564         กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
  • 2552 – ปัจจุบัน       กรรมการ บจก. เอซี เวิร์ลไวด์
  • 2557 – 2561          กรรมการ บจก. คอนติเนนตัล โฮลดิ้งส์
  • 2545 – 2561          กรรมการ บจก. สยามพรีเมียร์ เซอร์วิส
  • 2534 – 2561         กรรมการ บจก. สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์
 • การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ
  • 2562 – ปัจจุบัน       ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
  • 2552 – ปัจจุบัน       กรรมการเหรัญญิก มูลนิธิกฎหมายธุรกิจ
  • 2561 – 2562         ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา