นางดรุณี รักพงษ์พิบูล

นางดรุณี รักพงษ์พิบูล

กรรมการการลงทุน

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 127/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Company Secretary Program Class 68/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors Class 34/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร IR Fundamental Course 2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทอื่น