คณะกรรมการบริษัท

 
ประวัติการศึกษา

รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกบริหารจัดการองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท MS (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 
ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ