นักลงทุนสัมพันธ์

Market Index

iii

[bsf-info-box][/bsf-info-box]

ข่าวสารทั้งหมด


[info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561″ list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.iii-logistics.com%2F%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B9%258C%2F%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%2F||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%3Fwpdmdl%3D2661||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560″ list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%3Fwpdmdl%3D2538||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)(แก้ไข)” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%3Fwpdmdl%3D2543||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%3Fwpdmdl%3D2535||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%3Fwpdmdl%3D2540||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561″ list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%3Fwpdmdl%3D2494||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนสายการเดินเรือ บริษัท ริเชา พอร์ต (ฮ่องกง) ชิปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นสายการเดินเรือ รัฐวิสาหกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%3Fwpdmdl%3D2394||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560″ list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%3Fwpdmdl%3D2354||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561″ list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%3Fwpdmdl%3D2118||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%3Fwpdmdl%3D2034||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560″ list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:%3Fwpdmdl%3D2354||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fset%2Fnewsdetails.do%3FnewsId%3D15100095575243%26language%3Dth%26country%3DTH||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fset%2Fnewsdetails.do%3FnewsId%3D15100095575351%26language%3Dth%26country%3DTH||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fset%2Fnewsdetails.do%3FnewsId%3D15041365646003%26language%3Den%26country%3DUS||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fset%2Fnewsdetails.do%3FnewsId%3D15041365645940%26language%3Den%26country%3DUS||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fset%2Fnewsdetails.do%3FnewsId%3D15041365646023%26language%3Den%26country%3DUS||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 (F45-3)” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fset%2Fnewsdetails.do%3FnewsId%3D15041365645850%26language%3Den%26country%3DUS||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list][info_list icon_bg_color=”#00405a” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”15″][info_list_item list_title=”นโยบายการนำส่งงบการเงิน” list_icon=”Defaults-download” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fset%2Fnewsdetails.do%3FnewsId%3D15041365645830%26language%3Den%26country%3DUS||target:%20_blank|” title_font_color=”#00405a”][/info_list_item][/info_list]

Corporate Video

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.