บริการของเรา

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์มานานกว่า 25  ปี ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของไทยที่ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรอย่างแท้จริง การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก  การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain Management) การให้บริการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมการให้บริการทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไป และสินค้าที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น สินค้าเคมีและสินค้าอันตราย เป็นต้น

การให้บริการโลจิสติกส์ในแต่ละด้านต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน เนื่องจากวิธีการดำเนินธุรกิจ กระบวนการทำงาน เครือข่าย พันธมิตร คู่ค้า และความต้องการของลูกค้าในแต่ละส่วนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ทางกลุ่มบริษัทฯ จึงมีโครงสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อให้ครอบคลุมบริการทุกด้านของโลจิสติกส์อย่างแท้จริง

โดยการดำเนินการของบริษัทฯ  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม แบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้