ธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการรับบริหารโลจิสติกส์
คลังสินค้า และการกระจายสินค้า
(Logistics Management Business)

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบบูรณาการ (Integrated logistics service provider) สำหรับสินค้าทั่วไปและสินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดยให้บริการการขนส่งแบบโรงงานถึงโรงงาน (Door to Door) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศและทางทะเล รวมถึงดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร สำหรับการให้บริการในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ รับจัดการด้านโลจิสติกส์ให้กับลูกค้า (outsource logistics) โดยมีการให้บริการรับขนส่งสินค้า ให้บริการติดสลากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า ให้บริการบริหารสินค้าคงคลัง และกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคทั้งในรูปแบบ  การขนส่งสินค้าจากผู้ประกอบการไปสู่ผู้ประกอบการ (B2B) และจากผู้ประกอบการไปสู่ผู้บริโภค (B2C)