ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์
(Chemical and Specialty Logistics)

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งแบบบูรณาการครบวงจร (Integrated logistics service provider) สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับเรื่องการควบคุมการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ   โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การเป็นตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศและทางทะเล ติดต่อกับตัวแทนผู้รับสินค้าปลายทาง ดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร ให้บริการรับขนส่งสินค้าภายในประเทศ บริการด้านการบรรจุภัณฑ์ ให้เช่าคลังสินค้า ให้บริการบริหารสินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า รวมถึงการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์