นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์

นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 126/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2561  – ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
  • 2561  – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ดีจี แพคเกจจิ้ง พีทีอี แอลทีดี
  • 2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์
  • 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน
  • 2553 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)
  • 2551  – ปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์
  • 2556 – 2559   กรรมการ บจก. จีเอสเอ คาร์โก เน็ตเวิร์ค
  • 2555 – 2559   กรรมการ บจก. ซีดับบลิวที เคมิคอล โลจิสติกส์
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทอื่น