นายจิโรจ พนาจรัส

นายจิโรจ พนาจรัส

กรรมการ

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MS (CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 127/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors Class 34/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
  • 2561  – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ทริพเพิล ไอ ซัพพลายเชน
  • 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. ฮาซเคม ทรานส์แมเนจเมนท์
  • 2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ดีจี แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย)
  • 2551 – ปัจจุบัน   กรรมการ บจก. ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • การดำรงตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัทอื่น