นายธนัท ตาตะยานนท์

นายธนัท ตาตะยานนท์

กรรมการบริษัท


 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิชาเอกบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่น 9/2558 สภาหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 240/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (Brain) รุ่น 1/2560 สภาอุตสาหกรรมไทย
 • หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 2/2561 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 29 (วตท.29) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของบมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน       กรรมการบริษัท / กรรมการจัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
  • 2564 – ปัจจุบัน       กรรมการการลงทุน บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
  • 2552 – ปัจจุบัน       กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย)
  • 2550 – ปัจจุบัน       กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์
 • การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ
  • 2563 – ปัจจุบัน       ที่ปรึกษาคณะกรรมการสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • 2563 – ปัจจุบัน       คณะอนุกรรมการด้านขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย