นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

 

ประวัติการศึกษา

 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 130/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) Class 3/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์
  • 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ /
   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น
  • 2558 – 2561 ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
  • 2555 – 2558 กรรมการบริษัท บจก. แอลโซลาร์ 1
  • 2553 – 2557 กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ
  • 2552 – 2558 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • 2551 – 2557 กรรมการสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย