นายเกริกไกร จีระแพทย์

นายเกริกไกร จีระแพทย์

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ


 

ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกบริหารจัดการองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ประกาศนียบัตร

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 61/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

 • การดำรงตำแหน่งของ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า
  • 2560 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  • 2559 – ปัจจุบัน   ประธานที่ปรึกษา บมจ. บ้านปู
  • 2551  – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่
  • 2551  – 2559     ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
  • 2557 – 2561   กรรมการ บจก. สามมิตร กรีนพาวเวอร์
  • 2557 – 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ
  • 2560 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ / คณะกรรมการกฤษฎีกา
  • 2513  – ปัจจุบัน   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย