ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

[ult_tab_element tab_style=”Style_6″ tab_animation=”Fade” tab_title_color=”#00405a” tab_background_color=”#f2f2f2″ tab_hover_title_color=”#00405a” tab_hover_background_color=”#ffffff” acttab_title=”#00405a” acttab_background=”#ffffff” tabs_border_radius=”5″ shadow_color=”#eeeeee” disp_icon=”Disables” tab_describe_color=”#00405a” enable_bg_color=”#ffffff” container_border_style1=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:3px;|border-color:#eeeeee;” tab_css=”padding-top:5px;padding-right:30px;padding-bottom:5px;padding-left:30px;”][single_tab title=”หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” tab_id=”1522223271419-2-3″]

ปี 2561


[/single_tab][single_tab title=”รายงานประจำปี” tab_id=”1522249756499-3-2″]

ปี 2561


[/single_tab][single_tab title=”ข่าวสารการประชุมผู้ถือหุ้น” tab_id=”addb8dfc-b380-9″]

ปี 2561

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล


แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561


รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560


แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561


หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

[/single_tab][single_tab title=”การจ่ายเงินปันผล” tab_id=”1505193502441-2-2″]

นโยบายการจ่ายเงินปันผล


[/single_tab][/ult_tab_element]